Rrjete sociale:

twitterfacebookGoogle PlusYou Tube

Videot më të shikuara

Kush është në linjë

Gjithsej 789719

Aktualisht janë 8 vizitorë dhe asnjë përdorues në linjë

Përmbledhja Përmbledhja Kërko Kërko Lart Lart
 
Skedarë:
wav.png 6 Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve HOT

Shkarkoje

Broshura që po lexohet dhe shpjegohet është një nga broshurat e Shejkhut Salih Ali Shejkh (Allahu e ruajttë!) e titulluar:
"Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve - الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن"

8) Rregulli i tetë; Miqësia dhe dashuria ndaj jobesimtarëve.
9) Rregulli i nëntë; Mos i merr hadithet e fitneve (të cilat tregojnë se do të ndodh kështu dhe ashtu) dhe t`i zbatosh në jetën/kohën tonë, duke thënë se kjo është koha e kësaj apo e asaj.

Ligjeratë e mbajtur në Shkodër - Shqipëri në datën 05.07.2012wav.png 5 Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve HOT

Shkarkoje

Broshura që po lexohet dhe shpjegohet është një nga broshurat e Shejkhut Salih Ali Shejkh (Allahu e ruajttë!) e titulluar:
"Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve - الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن"

6) Rregulli i gjashtë; Fjala dhe vepra në kohën e fitneve duhet të jetë e kontrolluar. Jo çdo fjalë dhe vepër që të duket e mirë duhet ta thuash dhe veprosh atë.
7) Rregulli i shtatë; Allahu i Lartësuar na ka urdhëruar që t`i duam besimtarët dhe në veçanti dijetarët.

Ligjeratë e mbajtur në Shkodër - Shqipëri në datën 28.06.2012wav.png 4 Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve HOT

Shkarkoje

Broshura që po lexohet dhe shpjegohet është një nga broshurat e Shejkhut Salih Ali Shejkh (Allahu e ruajttë!) e titulluar:
"Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve - الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن"

5) Rregulli i pestë; Parrullat apo deklaratat që ngrihen e thuhen në kohën e fitneve, qofshin ato të drejtuara nga shtetet apo nga thirrësat, duhet që besimtari të gjitha këto parrulla dhe deklarata t`i peshojë me peshoren e islamit të saktë, me peshoren e Ehli Sunnetit dhe Xhematit.

Ligjeratë e mbajtur në Shkodër - Shqipëri në datën 21.06.2012wav.png 3 Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve HOT

Shkarkoje

Broshura që po lexohet dhe shpjegohet është një nga broshurat e Shejkhut Salih Ali Shejkh (Allahu e ruajttë!) e titulluar:
"Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve - الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن"

3) Rregulli i tretë; Të jetë besimtari i drejtë në të gjitha çështjet e tij.
4) Rregulli i katërt; Të kapurit pas Kur`anit, Sunnetit dhe Xhematit.

Ligjeratë e mbajtur në Shkodër - Shqipëri në datën 07.06.2012 - 18.7.1433Hwav.png 2 Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve HOT

Shkarkoje

Broshura që po lexohet dhe shpjegohet është një nga broshurat e Shejkhut Salih Ali Shejkh (Allahu e ruajttë!) e titulluar:
"Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve - الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن"

1) Rregulli i parë; Kur të shfaqen fitnet dhe ndryshon situata/gjendja atëherë duhet të kujdesesh me tri gjëra.
a) Të jesh i butë.
b) Të jesh i matur.
c) Të jesh i urtë.

2) Rregulli i dytë; Kur të shfaqen fitnet dhe ndryshon situata/gjendja, mos gjyko për diçka vetëm pasi ta kesh mësuar/përfytyruar mirë atë.

Ligjeratë e mbajtur në Shkodër - Shqipëri në datën 31.05.2012 - 11.7.1433Hwav.png 1 Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve HOT

Shkarkoje

Broshura që po lexohet dhe shpjegohet është një nga broshurat e Shejkhut Salih Ali Shejkh (Allahu e ruajttë!) e titulluar:
"Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve - الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن"

1) Kërkojini mbrojtje Allahut të Lartësuar nga fitnet.
2) Ruajtja e rregullave/parimeve fetare.

Ligjeratë e mbajtur në Shkodër - Shqipëri në datën 17.05.2012