Rrjete sociale:

twitterfacebookGoogle PlusYou Tube

Videot më të shikuara

Kush është në linjë

Gjithsej 789720

Aktualisht janë 12 vizitorë dhe asnjë përdorues në linjë

Përmbledhja Përmbledhja Kërko Kërko Lart Lart
 
Skedarë:
wav.png 24 Sahihul Bukhari / Kapitulli i Besimit - Hadithi 57-58 HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Besimit.
42) Tema: Fjala e Pejgamberit (alejhis selatu ue selam!): Feja është e pastërt/e kulluar/sinqeritet...
a) Hadithi i pesëdhjetë e shtatë: I dhashë besën Pejgamberit (alejhis selatu ue selam!) se do ta fal namazin... 
b) Hadithi i pesëdhjetë e tetë: Shkova tek Pejgamberi (alejhis selatu ue selam!) dhe i thashë: Të jap besën për Islam...

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 12 Xhumadal Akhir 1434H - 22.04.2013wav.png 23 Sahihul Bukhari / Kapitulli i Besimit - Hadithi 53-56 HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Besimit.
40) Tema: Dhënia e një të pestës është nga imani.
a) Hadithi i pesëdhjetë e tre: I urdhëroi (salallahu alejhi ue sel-lem!) për katër gjëra dhe i ndaloi nga katër gjëra...
41) Tema: Argumentet që tregojnë se veprat varen nga nijeti...
b) Hadithi i pesëdhjetë e katër: Veprat vlerësohen sipas qëllimit...
c) Hadithi i pesëdhjetë e pestë: Nëse një burrë shpenzon ndaj familjes së tij...
ç) Hadithi i pesëdhjetë e gjashtë: Sa herë që ti të shpenzosh ndonjë shpenzim...

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 5 Xhumadal Akhir 1434H - 15.04.2013wav.png 22 Sahihul Bukhari - Kapitulli i besimit - Hadithi 51-52 HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Besimit.
38) Tema:
a) Hadithi i pesëdhjetë e një: Na ka treguar Ebu Sufjani se Hirakli i ka thënë...
39) Tema: Mirësia/vlera e atij që ruan fenë e tij.
b) Hadithi i pesëdhjetë e dy: Hallalli është i qartë dhe harrami është i qartë...

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 01.04.2013 - 21 Xhumadal Ula 1433Hwav.png 21 Sahihul Bukhari - Kapitulli i besimit - Hadithi 49-50 HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Besimit.
1) Tema: Frika që duhet të ketë besimtari se mos i prishen punët e tij.
a) Hadithi i dyzet e nëntë: I Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem!) doli një natë (në xhami) për të treguar se në cilën natë është nata e Kadrit...
2) Tema: Pyetjet që i bëri Xhibrili Pejgamberit (salallahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem!) për imanin, islamin, ihsanin dhe ditën e gjykimit.
b) Hadithi i pesëdhjetë: Një ditë Pejgamberi (salallahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem!) kishte dal tek njerëzit dhe i erdhi një burrë...

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 25.03.2013 - 14 Xhumadal Ula 1433Hwav.png 20 Sahihul Bukhari - Kapitulli i besimit HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Besimit.
1) Tema: Frika që duhet të ketë besimtari se mos i prishen punët e tij.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 18.03.2013 - 7 Xhumadal Ula 1433Hwav.png 19 Sahihul Bukhari - Kapitulli i besimit - Hadithi 46-47 HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Besimit.
1) Tema: Zekati është nga islami
a) Hadithi i dyzet e gjashtë: Pesë namaze gjatë ditës dhe gjatë natës...
2) Tema: Pasimi i xhenezeve është nga imani
b) Hadithi i dyzet e shtatë: Kush e pason xhenazen e një muslimani...

Mësim i mbajtur në xhaminë pranë spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 04.03.2013 - 22 Rabi`unil Akhir 1434Hwav.png 18 Sahihul Bukhari - Kapitulli i besimit - Hadithi 43-44-45 HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Besimit.
1) Tema: Feja më e dashur tek Allahu i Lartësuar është ajo që njeriu e vepron në vazhdimësi
a) Hadithi i dyzet e tre: Mos, por veproni atë që e keni të mundur ta veproni...
2) Tema: Shtimi i imanit dhe pakësimi i tij
b) Hadithi i dyzet e katër: Do të dali nga zjarri ai që ka thënë: La ilahe il-lallah...
c) Hadithi i dyzet e pesë: O Prijës e Besimtarëve! Një ajet në librin tuaj të cilin e lexoni...

Mësim i mbajtur në xhaminë pranë spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 18.02.2013 - 8 Rabi`unil Akhir 1434Hwav.png 17 Sahihul Bukhari - Kapitulli i besimit - Hadithi 40-41-42 HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Besimit.
1) Tema: Namazi është nga imani
a) Hadithi i dyzetë: Gjëja e parë që bëri Rasuli (alejhis-selatu ue selam) kur sapo erdhi në Medine, ishte qëndrimi tek gjyshërit e Tij ose dajallarët e Tij prej Ensarëve...
2) Tema: Përmisimi i islamit të personit
b) Hadithi i dyzet e një: Nëse njeriu hyn në islam dhe e përmison islamin e tij...
c) Hadithi i dyzet e dy: Nëse ndonjëri prej jush e përmison islamin e tij...

Mësim i mbajtur në xhaminë pranë spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 04.02.2013 - 23 Rabi`unil Euuel 1434Hwav.png 16 Sahihul Bukhari - Kapitulli i besimit - Hadithi 37-38-39 HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Besimit.
1)
Tema: Falja e namazit nafile gjatë natës në Ramazan është nga imani
a) Hadithi i tridhjetë e shtatë: Kush ngrihet për tu falur gjatë Ramazanit...
2) Tema: Agjërimi i Ramazanit duke kërkuar shpërblim tek Allahu i Lartësuar është nga imani
b) Hadithi i tridhjetë e tetë: Kush e agjëron Ramazanin...
3) Tema: Feja është e lehtë
c) Hadithi i tridhjetë e nëntë: Me të vërtetë feja është e lehtë...

Mësim i mbajtur në xhaminë pranë spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 31.12.2012 - 18 Safer 1434Hwav.png 15 Sahihul Bukhari - Kapitulli i besimit - Hadithi 33-34-35-36 HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Besimit.
1) Tema: Shenja e Munafikut
a) Hadithi i tridhjetë e tre: Shenjat e Munafikut janë tre...
b) Hadithi i tridhjetë e katër: Kush i ka katër cilësi, është Munafik i kulluar...
2) Tema: Të falësh namaz në natën e Kadrit është nga Imani
c) Hadithi i tridhjetë e pesë: Kush ngrehet në natën e Kadrit...
3) Tema: Xhihadi është nga Imani
d) Hadithi i tridhjetë e gjashtë: Allahu i Lartësuar ia ka ngarantuar atij personi që ka dalur në rrugë të Allahut...

Mësim i mbajtur në xhaminë pranë spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 10.12.2012 - 26 Muhar-ram 1434Hwav.png 14 Sahihul Bukhari - Kapitulli i besimit - Hadithi 30-31-32 HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Besimit.
1) Tema: Mëkatet janë prej injorancës dhe nuk bëhet vepruesi i tyre jobesimtar veç nëse bën shirk
a) Hadithi i tridhjetë: O Ebu Dher ! A e shajte atë nga nëna e tij ?!...
2) Tema: Nëse dy grupe besimtarësh luftojnë në mes njëri tjetrit, bëni pajtim në mesin e tyre
b) Hadithi i tridhjetë e një: Nëse dy musliman luftojnë njëri tjetrin me shpatat e tyre, vrasësi dhe i vrari janë në zjarr...
3) Tema: Padrejtësia e vogël
c) Hadithi i tridhjetë e dy: Cili prej nesh nuk ka bërë padrejtësi ?...

Mësim i mbajtur në xhaminë pranë spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 03.12.2012 - 19 Muhar-ram 1434Hwav.png 13 Sahihul Bukhari - Kapitulli i besimit - Hadithi 27-28-29 HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Besimit.
1) Tema: Nëse islami nuk ka kuptimin e tij të vërtetë fetar, porse vjen me kuptimin e dorëzimit ose si pasojë e frikës nga vrasja
a) Hadithi i njëzet e shtatë: O Sad ! Unë i jap diçka një burri dhe dikush tjetër mund të jetë më i dashur tek unë...
2) Tema: Përhapja e Selamit është nga imani
b) Hadithi i njëzet e tetë: Dikush e pyeti Rasulin (alejhis-selatu ue selam) se cili është islami më i mirë ? U përgjigj: Të ushqesh të varfërit...
3) Tema: Mohimi i të mirës së burrit dhe se kufri është i madh dhe i vogël
c) Hadithi i njëzet e nëntë: Më është treguar zjarri dhe shumica e banorëve të zjarrit ishin gratë, të cilat bënin kufër...

Mësim i mbajtur në xhaminë pranë spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 12.11.2012 - 27 Dhul Hixh-xheh 1433Hwav.png 12 Sahihul Bukhari - Kapitulli i besimit - Hadithi 25-26 HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Besimit.
1) Tema: Nëse pendohen, e falin namazin dhe e japin zekatin, lejani atyre rrugën e lirë
a) Hadithi i njëzet e pesë: Jam urdhëruar t`i luftoj njerëzit derisa të thonë...
2) Tema: Kush thotë që "Besimi është vepra"
b) Hadithi i njëzet e gjashtë: Cila është vepra më e mirë ?...

Mësim i mbajtur në xhaminë pranë spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 05.09.2012 - 19 Sheu-ual 1433Hwav.png 11 Sahihul Bukhari - Kapitulli i besimit - Hadithi 21-22-24 HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Besimit.
1) Tema: Ai i cili urren të kthehet në kufër ashtu siç urren të hidhet në zjarr, kjo është nga imani
a) Hadithi i njëzet e një: Kush i ka tre gjëra, me to gjen ëmbëlsirën e besimit...
2) Tema: Besimi tek besimtarët nuk është i njëjtë
b) Hadithi i njëzet e dy: Hynë banorët e xhennetit në xhennet...
3) Tema: Turpi është nga besimi
c) Hadithi njëzet e katërt: Lëre sepse turpi është prej besimit.

Mësim i mbajtur në xhaminë pranë spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 29.08.2012 - 12 Sheu-ual 1433Hwav.png 10 Sahihul Bukhari - Kapitulli i besimit - Hadithi 19-20 HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Besimit.
1) Tema: Largimi nga fitnet është prej fesë
a) Hadithi i nëntëmbëdhjetë: Do të vij së shpejti koha që pasuria më e mirë për Besimtarin të jenë dhentë...
2) Tema: Unë jam më i dituri prej jush në Allahun
b) Hadithi i njëzetë: Më i devotshmi dhe më i dituri në Allahun prej jush jam unë...

Mësim i mbajtur në xhaminë pranë spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 22.08.2012 - 5 Sheu-ual 1433H